Platinum tháng

BẮT ĐẦU

Phương pháp thanh toán

  • Platinum
  • $249

CÁC ĐẶC ĐIỂM

  • Các lớp học trực tuyến 28
  • Mô phỏng thế giới thực 21
  • 400 + đề thi thực hành

Thanh toán đơn

Thành viên trọn đời hạng bạch kim. Thanh toán một lần. $ 249

Chọn Plan

Thanh toán hàng tháng

Các khoản thanh toán hàng tháng của Gói Platinum là một cách thuận tiện để thanh toán cho gói ACTION Platinum của bạn theo thời gian. Bạn nhận được đầy đủ quyền lợi Bạch kim ngay lập tức. Khoản thanh toán ban đầu của bạn là $ 44.95, sau đó là khoản thanh toán hàng tháng là $ 19.95. Thanh toán hàng tháng của bạn sẽ tiếp tục miễn là gói của bạn còn hoạt động.

Tổng thanh toán phải có ít nhất $ 249 trước khi hủy bỏ các khoản thanh toán hàng tháng. hủy bỏ sớm sẽ yêu cầu một khoản phí chấm dứt sớm để mang lại tổng phụ trách của bạn để $ 249.

Chọn Plan

Tôi hiểu rằng bằng cách chọn tùy chọn này, tôi đồng ý trả ít nhất $ 249 để chứng HÀNH ĐỘNG.